Nyitvatartás: H-P 8:30 - 17:00 h.
Kérjen ajánlatot:

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

LAURUS 2000 KFT.

Webshop szolgáltatásának igénybe vételéhez

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a LAURUS 2000 KFT. (továbbiakban: Adatkezelő) webshop szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos személyes adatok adatkezelésére vonatkozik. A szolgáltatás adatkezelésen túli, további részleteivel kapcsolatban, kérem, hogy tájékozódjon általános szerződési feltételeinkről szóló dokumentumban.

Az adatkezelésben érintett személy a www.laurus2000.hu elektronikus felületén történő online vásárlás/regisztráció során az űrlap kitöltésével kifejezi szándékát a LAURUS 2000 KFT. által nyújtott szolgáltatás igénybevételére.

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek célja részben törvényi kötelezettség (például: számla kiállításához szükséges adatok), részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése (például a vásárolt termék kiszállításához és átvételéhez szükséges szállítási cím).

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal. Elérhetősége az alábbi e-mail címen: laurusoffice@laurus2000.hu. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az adatkezelő személye

Név:                       Laurus 2000 Kft.

Székhely:               1147 Budapest, Kerékgyártó utca 112.

Adószáma:             12932621-2-42

Telefonszám:         +36 (1) 220 5488

E-mail cím: laurusoffice@laurus2000.hu

Weboldal:               www.laurus2000.hu

Az adatkezelésben érintett személy

Mindenki, aki a LAURUS 2000 KFT. elektronikus felületén, az online vásárlás/regisztráció során a vásárlói űrlapot kitölti, ezzel adatait megadja (továbbiakban: Érintett).

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében, annak működtetése során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezése szerint dolgozhatja fel, továbbá a szerint köteles tárolni és megőrizni, és saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet. Az adatfeldolgozó a személyes adatot az adatkezelő tudta és engedélye nélkül harmadik fél számára nem adhatja át. Adatfeldolgozó az alábbi tevékenységeket biztosítja Adatkezelő számára:

a.       szerver biztosítása

b.       szoftver biztosítása (webshop üzemeltetés)

c.        informatikai rendszer karbantartása

d.       rendszergazdai feladatok ellátása

Az adatfeldolgozó személye

a.       cég neve: AZNAP Kft.

b.       székhelye: 1117 Budapest, Október 23-a utca 14. 4/2

c.        cégjegyzékszáma: 01-09-926782

d.       adószáma: 14935723-2-43

e.        telefonszáma: +36 70 397-4645

f.        e-mail címe: info@aznap.hu

További adatfeldolgozóként vesz részt Adatkezelő mindenkori könyveléssel megbízott vállalkozása, az adózási és számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése céljából. Adatkezelő részéről a könyveléssel megbízott vállalkozás jelenleg:

a.       cég neve: AZNAP Kft.

b.       székhelye: 1117 Budapest, Október 23-a utca 14. 4/2

c.        cégjegyzékszáma: 01-09-926782

d.       adószáma: 14935723-2-43

e.        telefonszáma: +36 70 397-4645

f.        e-mail címe: info@aznap.hu

Az adatkezeléshez hozzájárulás

A regisztráció során az Adatkezelési Tájékoztató checkbox kipipálásával, a Tájékoztató elfogadásával Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy cégünk az Ön személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, az elektronikus kereskedelemmel (webshop, online vásárlás) összefüggésben kezelje.

Marketing célú adatkezelés

Marketing célú (elektronikus úton, e-mail formájában reklám tartalmú levél) adatkezelést csak abban az esetben végzünk, amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárult, és a regisztráció során a hírlevél küldésre feliratkozott.

Ebben az esetben Önt cégünk szolgáltatásaival és azzal összefüggő új információkkal kapcsolatban reklám tartalmú e-mailekben felkeresheti, mindaddig, amíg hozzájárulását vissza nem vonja. Azonban nem küldünk az Ön számára kéretlen reklámüzenetet, és a hírlevélküldésről (az ajánlatok küldéséről) indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat, vagyis adatkezelési hozzájárulását korlátozás nélkül visszavonhatja, az e-mail alján található „leiratkozás” linkre kattintással, vagy az Adatkezelő címére küldött értesítéssel. Ebben az esetben Adatkezelő az Érintett minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg. A későbbiekben hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelési tiltásának visszavonását követően ismét feliratkozhat hírlevelünkre. Tehát a leiratkozással, illetve a hírlevélküldéssel kapcsolatban Önt semmiféle hátrány nem érheti.

Az adatkezelés elvei

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen – de nem kizárólagosan –

–          a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);

–          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.);

–          a 2018.05.25-től alkalmazandó – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR);

–          a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; valamint

–          a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet, és amelyhez az Érintett a regisztrációkor hozzájárulását adta.

Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó célját, elveit és/vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az adatkezelésben érintett személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az adatkezelő ezzel vállalja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott döntésre nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megelőzése érdekében. Az adatok feldolgozása informatikai eszközökkel történik. Az adatok kimentése és továbbítása (például az eljáró hatóság felé), kizárólag arra felhatalmazott adatkezelő által történik, adattovábbítási nyilvántartásban rögzítve. A kialakított szabályozás minden tevékenységet visszakereshetően dokumentál.

Az adatkezelés célja

–          részben törvényi kötelezettség teljesítése (például: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően),

–          más részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése, a vásárolt termék kiszállítása, valamint

–          a marketing adatkezeléssel összefüggésben a gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek (reklám tartalmú e-mail) küldése az Adatkezelő tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban.

Az adatkezelés megnevezése

Az Érintett által a www.laurus2000.hu elektronikus felületén történő online vásárlás céljából, az elektronikus űrlap kitöltése során megadott személyes adatok kezelése a LAURUS 2000 KFT. elektronikus rendszerében, a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében történik.

Amennyiben szolgáltatási oldalunkon online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges adatait (pl. hitelkártya számát) a pénzintézeti szolgáltató kapja meg, de ezeket az adatokat mi nem őrizzük meg, a fizetés ellenőrzéséhez szükséges adatokon kívül (befizető neve és a befizetett összeg). Hasonlóan banki átutalás teljesítése esetén is, amikor folyószámla számát, valamint a számlatulajdonos nevét – amelyről a banki utalást teljesítik – az utalást befogadó pénzintézet tárolja, továbbá a befizetés azonosítása és a számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében az Adatkezelő is tárolja a már említett határidőn keresztül.

További adatkezelés történik a hírlevélre történő feliratkozás esetén, az Érintett e-mail címének elektronikus levelező rendszerben tárolásakor, reklám tartalmú hírlevelek küldése céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.laurus2000.hu elektronikus felületén online ajánlatkérés céljából történő regisztrációt követően kerül sor, az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulását követően. A szolgáltatás teljesítésén kívül, a megrendelt áru kiszállítása és átvétele után a megadott adatait a továbbiakban az adózási és számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése miatt tároljuk és kezeljük. Adatait a törvényi kötelezettségek teljesítését kivéve, harmadik félnek nem adjuk át.

Amennyiben feliratkozott hírlevelünkre, marketing céllal kezelt e-mail címét a regisztráció során a checkbox (jelölőnégyzet) kipipálásával, az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, jelent Tájékoztatóban található módon.

A megadott és kezelt adatok köre

o    név,

o    cég név

o    cím,

o    székhely

o    adószám

o    email cím,

o    telefonszám,

o    IP cím,

o    vásárlói kosár értéke,

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk, szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért információt. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg a kért adatot, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben az adott szolgáltatást igénybe venni (például a szállítási cím elengedhetetlen a kiszállításhoz).

A személyes adatok, és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő nem gyűjt érzékeny (különleges) adatokat, amelyek például – de nem kizárólagosan – faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatok forrása

Közvetlenül az Érintettől felvett, az Érintett által a regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele közben az Adatkezelő online felületén, önkéntesen megadott adatok.

Az Adatkezelő weboldalának süti (cookie) kezelése

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett számítógépén nyomon követő sütiket helyezne el, és azt közvetlen vagy közvetett módon célzott reklámok elhelyezésére használná az Érintett által használt internetes felületeken, például közösségi oldalakon, arról Adatkezelő külön tájékoztatja Érintetteket a cookie (süti) tájékoztatóban. A legtöbb internet böngésző úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Az Érintett megváltoztathatja a beállításokat, úgy hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközön. Számos módja ismert a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg internet böngészője információit vagy a segítség oldalt, ha többet kíván tudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról. A süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan származik, élettartamának idejét (milyen hosszan marad az oldal látogatójának készülékén) és az értékét, amely általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni az Adatkezelő elektronikus oldalát, ezáltal könnyebb legyen a látogatók számára az oldal használata.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől/Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az Érintett vagy a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, IP cím, aktivitási dátumok és időpontok.

Az adatkezelés időtartama:

a)        a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart,

b)        vsuser cookie esetén tevékenység után 1 hónapig tart,

c)         VS_AUTH cookie esetén 2028. dec. 31-ig tart,

d)        browserDownloaderNewerAgain_cookie esetén tevékenység után 1 évig tart.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés időtartama

–          A megadott személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását az Érintett vissza nem vonja.

–          Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a már fent említett módokon.

–          Amennyiben vásárlásra is sor kerül, a számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.

Kik ismerhetik meg a megadott személyes adatokat?

A megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, valamint munkakörével összefüggésben az Adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévő kolléga, például: rendszergazda, értékesítő, ügyvezető. Személyes adatait harmadik személynek – törvényi kötelezettség esetét kivéve – nem adjuk át.

Adattovábbítás

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésre bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet. Vagyis az Érintett személyt az Adatkezelőnek azonosítani kell tudnia, a visszaélések elkerülése végett, az Érintett személyes adatainak védelme érdekében.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (a 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR alapján egy hónapon belül), közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja Adatkezelőtől.

Adatok helyesbítése, törlése, korlátozása (zárolása)

Az Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

Az Adatkezelő törli az Érintett Hírlevél szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül). Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a)ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével)

b)ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken.

Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-3911400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is.

Mit szólna hozzá, ha azt ígérnénk, ügyfelei, munkatársai arcára biztosan örömet és mosolyt csalunk?

Egy rövid regisztrációt követően megkaphatja a legfrissebb reklámajándék híreket, trendeket, újdonságokat, akciókat!